HAPPY NEW YEAR 2014 สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ HAPPY NEW YEAR 2014 สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ HAPPY NEW YEAR 2014

ผู้บริหาร

นายสมชาติ สุดสาคร
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ลิงก์เพื่อการศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ ร.ร.วัดตำหรุมิตรภาพที่ 65 เป็นอย่างไร
สำรวจความพึงพอใจด้านการให้บริการ
     ดีมาก
     พอใช้
     ดี
     ปานกลาง

เว็บไซต์คณะครู

ผลงานโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ ผู้บริหาร : นายสมชาติ สุดสาคร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑ พฤศจิกายน 2555 ถึง ปัจจุบัน
สถานะ : ผู้บริหารปัจจุบัน

ชื่อ ผู้บริหาร : ๑๗.นายบรรจง โตสงวน
ตำแหน่ง : ผู้บริหารโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ ๖๕
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ชื่อ ผู้บริหาร : ๑๖. นายศักดิ์เดช แก้วน้อย
ตำแหน่ง : ผู้บริหารโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ ๖๕
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ ถึง ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ชื่อ ผู้บริหาร : ๑๕. นายชำนิ นาคแนวดี
ตำแหน่ง : ผู้บริหารโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ ๖๕
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๔๑
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ชื่อ ผู้บริหาร : ๑๔. นางวรภัทร ชมเมือง
ตำแหน่ง : ผู้บริหารโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ ๖๕
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑ เมษายน ๒๕๒๒ ถึง ๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ชื่อ ผู้บริหาร : ๑๓. นายเสวก ราชเวียง
ตำแหน่ง : ผู้บริหารโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ ๖๕
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑ ถึง ๑ เมษายน ๒๕๒๒
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ชื่อ ผู้บริหาร : ๑๒. นายชื่น รัตนน้อย
ตำแหน่ง : ผู้บริหารโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ ๖๕
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๕ มิถุนายน ๒๕๑๘ ถึง ๑ ธันวาคม ๒๕๒๐
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ชื่อ ผู้บริหาร : ๑๑. นายพิสัย อ้วนสะอาด
ตำแหน่ง : ผู้บริหารโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ ๖๕
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๐๗ ถึง ๑๕ มิถุนายน ๒๕๑๘
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ชื่อ ผู้บริหาร : ๑๐. นายนิติ จรุงรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้บริหารโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ ๖๕
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๒ สิงหาคม ๒๕๐๓ ถึง ๒๑ มีนาคม ๒๕๐๗
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ชื่อ ผู้บริหาร : ๙. นายพลัง พึ่งสมภาร
ตำแหน่ง : ผู้บริหารโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ ๖๕
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๒ กันยายน ๒๕๐๒ ถึง ๒๒ สิงหาคม ๒๕๐๓
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ชื่อ ผู้บริหาร : ๘. นายเกษม ศรีแสง
ตำแหน่ง : ผู้บริหารโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ ๖๕
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๐๑ ถึง ๑๒ กันยายน ๒๕๐๒
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ชื่อ ผู้บริหาร : ๗. นายสนม อิ่มสมุทร
ตำแหน่ง : ผู้บริหารโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ ๖๕
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑ มิถุนายน ๒๕๐๐ ถึง ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๐๑
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ชื่อ ผู้บริหาร : ๖. นายแสวง ปัญญา
ตำแหน่ง : ผู้บริหารโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ ๖๕
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑ มิถุนายน ๒๔๙๗ ถึง ๑ มิถุนายน ๒๕๐๐
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ชื่อ ผู้บริหาร : ๕. นายคัมภีร์ ทับทิม
ตำแหน่ง : ผู้บริหารโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ ๖๕
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๖ มิถุนายน ๒๔๙๔ ถึง ๑ มิถุนายน ๒๔๙๗
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ชื่อ ผู้บริหาร : ๔. นายไสว สมจิตร
ตำแหน่ง : ผู้บริหารโรงเรียนวัด ตำหรุมิตรภาพ ที่ ๖๕
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๐ กรกฎาคม ๒๔๘๘ ถึง ๒๖ มิถุนายน ๒๔๙๔
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ชื่อ ผู้บริหาร : ๓. นายประยงค์ ฉายอรุณ
ตำแหน่ง : ผู้บริหารโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ ๖๕
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๓๐ เมษายน ๒๔๘๕ ถึง ๒๐ กรกฎาคม ๒๔๘๘
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ชื่อ ผู้บริหาร : ๒. นายสนั่น สังข์สุทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้บริหารโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ ๖๕
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑ ธันวาคม ๒๔๗๗ ถึง ๑ ธันวาคม ๒๔๘๕
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ชื่อ ผู้บริหาร : ๑. นายรักษ์ ร่มโพธิ์
ตำแหน่ง : ผู้บริหารโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ ๖๕
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๑ กันยายน ๒๔๗๗ ถึง ๑ ธันวาคม ๒๔๗๗
สถานะ : อดีตผู้บริหาร